Stay 1683 +15
vannhan1975 1591 -15

Kiểu: Cờ úp, 15/4/2024

56 nước, 3 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua