vannhan1975 1576 -15
Stay 1698 +15

Kiểu: Cờ úp, 15/4/2024

53 nước, 4 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ