Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

10 nước, 2 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ