Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

51 nước, 5 phút : 6 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ