bebich 1493 -17

Kiểu: Cờ tướng, 16/4/2024

39 nước, 2 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua