bebich 1476 -17

Kiểu: Cờ tướng, 16/4/2024

70 nước, 4 phút : 26 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua