Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 16/4/2024

89 nước, 12 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ