canhchat 1456 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 16/4/2024

73 nước, 11 phút : 20 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết