Duongst 1798 +8
cogau 1601 -8

Kiểu: Cờ úp, 17/4/2024

68 nước, 9 phút : 6 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết