cogau 1593 -8
Duongst 1806 +8

Kiểu: Cờ úp, 17/4/2024

47 nước, 8 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết