Duongst 1814 +12
phucvu.vn 1717 -12

Kiểu: Cờ úp, 17/4/2024

20 nước, 3 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ