canhchat 1456 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 17/4/2024

41 nước, 4 phút : 5 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết