Alozalo2017 1828 -16
Duongst 1826 +16

Kiểu: Cờ úp, 17/4/2024

93 nước, 19 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua