Kiểu: Cờ tướng, 18/4/2024

20 nước, 3 phút : 5 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ