Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 18/4/2024

89 nước, 14 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ