Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 18/4/2024

45 nước, 4 phút : 3 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết