Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 18/4/2024

48 nước, 5 phút : 40 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua