Kiểu: Cờ tướng, 19/4/2024

85 nước, 14 phút : 2 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết