Kiểu: Cờ tướng, 19/4/2024

159 nước, 24 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết