Vophuocan 1823 -20
goldenbeach 1765 +20

Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

101 nước, 15 phút : 48 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua