goldenbeach 1785 -12
Vophuocan 1803 +12

Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

63 nước, 9 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ