goldenbeach 1773 -17
Hungyen 1742 +17

Kiểu: Cờ úp, 19/4/2024

38 nước, 4 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua