Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

72 nước, 14 phút : 4 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết