monhon 1945 +17
Subisubi5 1980 -17

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

56 nước, 5 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ