Subisubi5 1960 +17
sopie 1972 -17

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

88 nước, 13 phút : 0 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua