Duongst 1915 +3
Sky82 1509 -3

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

82 nước, 21 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết