Hungyen 1667 -19
Duongst 1591 +19

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

45 nước, 8 phút : 6 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua