Duongst 1610 +19
Hungyen 1648 -19

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

34 nước, 7 phút : 8 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ