Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

49 nước, 6 phút : 43 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ