Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

89 nước, 12 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua