monhon 1874 +23
NgTai 2044 -23

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

58 nước, 6 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ