NgTai 2002 -20
monhon 1903 +20

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

61 nước, 8 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ