Alozalo2017 1929 -17
monhon 1923 +17

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

67 nước, 11 phút : 3 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua