NgTai 2033 +12
monhon 1954 -12

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

34 nước, 3 phút : 28 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua