monhon 1942 -12
NgTai 2045 +12

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

61 nước, 3 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua