Stay 1800 +25
NgTai 2022 -25

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

94 nước, 11 phút : 5 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết