NgTai 1997 +7
Stay 1825 -7

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

70 nước, 9 phút : 1 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết