Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2024

46 nước, 6 phút : 23 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ