Lehuymanh 1726 -13
Subisubi5 1801 +13

Kiểu: Cờ úp, 12/6/2024

27 nước, 1 phút : 23 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết