Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

57 nước, 6 phút : 53 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết