Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

54 nước, 8 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết