Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

25 nước, 1 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết