Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

41 nước, 4 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ