Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

55 nước, 7 phút : 8 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ