Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

57 nước, 7 phút : 5 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua