Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

20 nước, 1 phút : 13 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua