Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

55 nước, 9 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ