hieplk1981
  • Cờ tướng: Số trận: 3, Thắng: 1, Thua: 2, Điểm: 1379
  • Cờ úp: Số trận: 53, Thắng: 24, Thua: 29, Điểm: 1427

Các trận gần đây của hieplk1981