Thế #163: Khổng Minh Tá Tiễn bấm vào quân đỏ bất kỳ để đi

Bạn thắng!

Bạn thua!