Thế 171 bấm vào quân đỏ bất kỳ để đi

Bạn thắng!

Bạn thua!

Bạn thắng!

Bạn thua!